Možnost predplačil v okviru občinskih razpisov!

Z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15)) se  na lokalni ravni ugodneje ureja  možnost predplačil za financiranje nevladnih organizacij.

ZIPRS1617 namreč od 1.1.2016 občinam dovoljuje predplačila pri občinskih razpisih pod enakimi pogoji, kot je do sedaj veljalo za nacionalne razpise.

Možnost predplačil je za nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove) zelo pomembna, predvsem z vidika možnosti lažjega poslovanja, s tem pa tudi bolj poglobljenega povezovanja in vpetosti v lokalno okolje, doseganja boljših rezultatov projektov in programov, ki jih izvajajo. V primeru možnosti predplačila se nevladnim organizacijami ni potrebno ukvarjati z likvidnostnimi težavami in iskanju premostitvenih finančnih virov in se lahko v celoti posvetijo le vsebini svojih dejavnosti. 


Nevladne organizacije so po svoji naravi namreč nepridobitne in neprofitne organizacije, katerih viri financiranja so  v pretežni meri nepridobitni. Nepridobitna dejavnost, ki je glavna dejavnost nevladnih organizacij se ne izvaja z namenom pridobivanja dobička, torej praviloma tudi ne ustvarja finančnih presežkov. Posledično tako nevladne organizacije ne razpolagajo s sredstvi oziroma večjimi zneski, s katerimi bi svoje aktivnosti lahko financirale vnaprej. 

 

Z ZIPRS1617 je za predplačila določena enaka ureditev na lokalni ravni kot  velja na nacionalni ravni. Tako velja, da:

  • posebno zavarovanje ni več potrebno
  • predplačila se lahko zagotovijo večkrat in skozi celotno trajanje projekta
  • predplačilo lahko seže do 30 odstotkov celotne vrednosti projekta


3. točka prvega odstavka 33. člena ZIPRS1617 o predplačilih  določa, da so predplačila dovoljena do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu.

V primeru predplačil, se občina  v  pogodbi s prejemnikom sredstev dogovori:

  • da se prejemnik sredstev zavezuje prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno;
  • da bo prejemnik sredstev, najkasneje v 150 dneh po prejemu predplačila, občini posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev in tudi, da prejemnik sredstev do nadaljnjih predplačil po sklenjeni pogodbi ne bo več upravičen, če v navedenem roku dokazil ne bo posredoval ali če se ob kontroli dokazil izkaže, da dokazila ne izkazujejo upravičenosti porabe v višini predplačila.  Če pogodbena vrednost ne preseže 20.000 eurov in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu, takšen dogovor ni potreben. 

 

Regionalni stičišči zasavske in osrednjeslovenske regije, ZLHT Regionalni center in Stičišče NVO osrednje Slovenije, bosta na občine zasavske in osrednjeslovenske regije, kjer se predplačil še ne poslužujejo, poslala pobudo, da se predplačila čimprej vključijo v izvajanje sofiinanciranja nevladnih organizacij preko javnih razpisov.

 

Več o možnostih predplačil za financiranje NVO na lokalni ravni in korakih do uvedbe predplačila si preberite v posebnem poglavju Priročnika o izvajanju občinskih predpisov, ki je dostopen tukaj.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00