STANJE SEKTORJA V REGIJI

 

 

 

 

 

Podpora za društva, zasebne zavode in ustanove 

v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje.

 

Stanje nevladnega sektorja v zasavski regiji od leta 2015 do 2020

ŠTEVILO IN OBLIKA NVO 

V letu 2020 je bilo v zasavski regiji registriranih 611 nevladnih organizacij. Od tega je bilo 571 društev, 35 zavodov in pet ustanov. V letu 2020 je bilo največ nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi (196), v občini Trbovlje jih beležimo 164, v občini Litija 162 in v občini Hrastnik 89.

V letu 2020 v zasavski regiji beležimo 10,69 nevladne organizacije na 1000 prebivalcev, kar je manj v primerjavi s Slovenijo, kjer v istem letu beležimo 12,83 nevladne organizacij na 1000 prebivalcev.

Tabela 1. Struktura NVO v letu 2020

Občina  število
prebivalcev 
število
NVO
Število
društev 
Število
zavodov
Število
ustanov
Število NVO
na 1000
preb.
Zagorje ob Savi 16.402 196 184 9 3 11,95
Litija 15.593 162 150 10 2 10,39
Hrastnik 9.139 89 87 2 0 9,74
Trbovlje 16.014 164 150 14 0 10,24
Skupaj regija  57.148 611 571 35 5 10,69
Skupaj Slovenija 2.095.861 26.887 23.203 3.419 265 12,83

V regiji deluje največ društev v Zagorju ob Savi (184), najmanj pa v občini Hrastnik (87), ki je tudi po površini in število prebivalcev najmanjša. V Trbovljah deluje največ zavodov (14), ustanove pa so prisotne le v Zagorju ob Savi (3) in v Litiji (2).

Delež društev v strukturi nevladnih organizacij v regiji predstavlja 93,45 odstotka, na ravni Slovenije predstavljajo društva 86,3 odstotka nevladnega sektorja. Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji najbolj zastopana športna in rekreativna društva.

Grafikon 1. Število društev glede na vrsto v letu 2020, v zasavski regiji 

 

 

Grafikon 2. Delež nevladnih organizacij v regiji glede na obliko v letu 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Število nevladnih organizacij v zasavski regiji od leta 2015 do leta 2020

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

društva

575

575

569

572

575

571

zavodi

22

31

34

35

36

35

ustanove

7

6

6

6

6

5

Skupaj

604

612

609

613

617

611

V šestih letih (od leta 2015 do leta 2020) se je število nevladnih organizacij povečalo za sedem, predvsem na račun zavodov. V tem obdobju je bilo ustanovljenih 13 novih zavodov, število društev se je zmanjšalo za štiri, z delovanjem sta prekinili dve ustanovi.

Grafikon 3. Gibanje števila NVO po letih v zasavski regiji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od leta  2015 do 2020 je število nevladnih organizacij v zasavski regiji nihalo (v letu 2015 so v regiji delovale 604 nevladne organizacije, v letu 2019 pa jih beležimo 611). Število NVO v regiji se povečuje predvsem na račun zavodov, katerih število se je v zadnjih petih letih povečalo za 14 (iz 22 na 35). Število društev se od leta 2015 do leta 2020 ni bistveno spreminjalo in prav tako ne beležimo bistvenih sprememb pri številu ustanov.

FINANCIRANJE NVO
 

Tabela 3. Višina prihodkov po oblikah NVO v letih od 2015 do 2019, v zasavski regiji

Oblika
NVO
2015 2016 2017 2018 2019
št. prihodki št. prihodki št. prihodki št. prihodki št.  prihodki
Društva  575 8.419.065,00 575 8.504.410,41 569 9.129.039,60 572 9.035.855,39 575 9.420.541,50
Zavodi  22 236.891,00 31 402.168,30 34 564.970,00 35 521.942,10 36 658.620,80
Ustanove 7 21.298,00 6 14.432,40 6 1.613,00 6 10.472,60 6 12.187,70
Skupaj  604 8.677.254,00 612 8.921.011,11 609 9.695.622,60 613 9.568.270,09 617 10.091.350,10

 

Tabela 4. Skupen znesek javnih sredstev, ki so jih občine nakazale NVO (v EUR) po letih

Občina 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zagorje
ob Savi
894.143,27 889.707,31 908.875,36 1.053.599,89 1.122.658,58 1.121.129,49
Litija 567.949,78 530.137,23 687.036,78 650.458,35 678.836,61 710.336,91
Hrastnik 346.619,68 359.154,14 373.900,88 595.370,18 425.301,02 478.980,19
Trbovlje 518.857,62 523.771,20 522.952,09 483.920,89 514.765,22 699.754,78

Na podlagi predstavljenih podatkov ugotavljamo, da od leta 2014 občine zasavske regije  namenjajo vedno več javnih sredstev nevladnih organizacijam. Pozitiven trend je še posebej izrazit v Občini Zagorje ob Savi, kjer se v zadnjih petih letih stalno povečuje delež javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij, z izjemo leta 2019 ko so bila sredstava malenkost manjša kot leto prej. Delež javnih sredstev, ki jih občina namenja nevladnim organizacijam se glede na zadnja štiri leta v povprečju povečuje tudi v Občini Litija.

Grafikon 4. Javno financiranje NVO  s strani občin  od leta 2015 do 2019

 

V Občini Trbovlje beležimo enakomerno financiranje nevladnih organizacij v letih 2014 do 2018, v letu 2019 pa se je delež javnih sredstev povečal za slabih 185.000e. V Občini Hrastnik pa enakomerno povečevanje javnih sredstev v letih 2014 , 2015 in 2016, v letu 2017 so delež javnih sredstev bistveno povečali (za dobrih 200.000,00 €), v letu 2018 zmanjšali za cca. 170.000,00 €, v letu 2019 pa spet povečali za dobrih 53.000€. V povprečju tudi v Občini Hrastnik zaznavamo povečevanje javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij.

Tabela 5. Prihodki NVO in delež sofinanciranja s strani občin v letu 2019

Občina Celotni
prihodki NVO (v EUR)
Skupen znesek sredstev,
ki jih je občina nakazala NVO (v EUR)

Delež sofinancir.
NVO z javnimi
sredstvi s strani
občin (v %)

Občina Zagorje ob Savi 3.413.434,89 1.121.129,49 32,84
Občina Litija 2.533.387,20 710.336,91 28,04
Občina Hrastnik 1.400.505,35 478.980,19 34,20
Občina Trbovlje 2.744.022,61 699.754,78 25,50
Regija 10.091.350,05 3.010.201,37 29,83

Tabela 6. Število in delež društev glede na višino prihodkov v regiji v letu 2019

Višina celotnih prihodkov  število društev v regiji delež v % 
od 0 do 0.9 EUR prihodkov 72 12,52
od 1 do 5.000.00€ EUR prihodkov 220 38,26
od 5001.00 EUR do 10.000.00 EUR prihodkov 91 15,83
od 10001.00 EUR do 20.000.00 EUR prihodkov 69 12,00
od 20001.00 EUR do 50.000.00 EUR prihodkov 79 13,74
od 50.001.00 EUR do 100.000.00 EUR prihodkov 29 5,04
nad 100.001 EUR prihodkov 15 2,61
Skupaj 575 100

Glede na višino prihodkov ugotavljamo, da slabih 40% (220) društev v zasavski regiji na leto ustvarja od enega do 5000,00 evrov, z manj kot enim evrom prihodka na leto deluje ustvari 12% društev (72), dobrih 15% društev (91) ustvari med 5001,00€ in 10.000,00€ prihodka na organizacijo, v skupini, ki ustvarja med 10.000,00€ in 50.000,00€ prihodkov na organizacijo je 26% društev (152 društev), z več kot 100.000,00€ letnega prihodka pa delujeta dva odstotka društev % (15).  

Tabela 7. Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2019

Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2019

število društev

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

186

3.264.778,35

861.153,43

26.38

Litija

150

2.510.172,86

554.224,68

22,08

Hrastnik

89

1.326.654,19

381.293,39

28,74

Trbovlje

150

2.318.936,11

589.582,68

25,42

Regija

575

9.420.541,51

2.386.254,18

25,33

V povprečju društva s pridobitno dejavnosti ustvarijo dobrih 25% vseh prihodkov. Vsa društva iz regije (575) s pridobitno dejavnostjo ustvarijo dobra dva milijona evrov. Pridobitna dejavnost je veliko bolj razvita v zavodih, ki iz naslova pridobitne dejavnosti ustvarijo skoraj 74 odstotka svojih prihodkov.

Tabela 8. Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2019

Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2019

število zavodov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

11

143.915,90

127.508,21

88.60

Litija

7

15.767,25

14.996,20

95,11

Hrastnik

2

73.851,16

56.954,44

77.12

Trbovlje

16

425.086,50

285.756,32

67,22

Regija

36

658.620,81

485.215,17

73,67    

Ustanove v regiji so slabo likvidne in njihovi prihodki močno variirajo. V letu 2019 je šest delujočih ustanov v regiji ustvarilo dobrih 12.000,00€. Ustanove iz Zagorja ob Savi so v letu 2019 s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 78% svojih prihodkov, litijske ustanove pa s pridobitno dejavnostjo v tem letu niso ustvarile prihodkov. 

Tabela 9. Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov 2019

Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov v letu 2019

število ustanov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

3

4.740,60

3.700,00

78,05

Litija

3

7.447,10

0

0

Hrastnik

0

0

0

0

Trbovlje

0

0

0

0

Regija

6

12.187,70

3.700,00

30,36


DELOVNA MESTA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Nevladne organizacije zasavske regije so v letu 2019 skupaj ustvarjale 51 delovnih mest. Največ delovnih mest so ustvarile trboveljske NVO (21 delovnih mest), najmanj pa hrastniške (5 delovnih mest). Zagorske NVO so ustvarjale 11 delovnih mest, litijske pa 13 delovnih mest.

Tabela 12. Število NVO in zaposlenih v nevladnih organizacijah po občinah in v regiji v letu 2019

Občina Število NVO Zaposleni v NVO Povprečno število
zaposlenih na NVO
Zagorje ob Savi 200 11 0,055
Trbovlje 166 22 0,13
Litija 160 13 0,08
Hrastnik 91 5 0,055
Regija 617 51 0,08


Tabela 13. Število delovnih mest po občinah zasavske regije in po letih v NVO 

Občina 2015 2016 2017 2018 2019 Povprečje
Zagorje ob Savi 13 12 10 12 11 12
Litija 9 10 12 15

13

12
Hrastnik 6 6 8 7 5 6
Trbovlje 20 19 14 18 21 18
Skupaj 47 47 44 52 51 48

V povprečju so od leta  2015 do 2019 nevladne organizacije v zasavski regiji ustvarjale 48 delovnih mest.  Največ delovnih mest so v povprečju med letom 2015 in letom 2019 ustvarjale nevladne organizacije iz občine Trbovlje (18 delovnih mest), najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (6 delovnih mest). V letu 2019 so največ delovnih mest ustvarjale NVO iz Trbovelj (21), najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (5). NVO iz Zagorja ob Savi so v letu 2019 ustvarjale 11, litijske pa 13 delovnih mest.

V letu 2019 so v zasavski regiji društva ustvarjala 40 delovnih mest, zavodi 13, ustanove pa delovnih mest niso ustvarjale. Glede na razmerje med številom organizacij (po obliki) in številom delovnih mest so bili v letu 2019 najbolj uspešni zavodi, saj 36 zavodov zagotavlja 13 delovnih mest (0,36 delovnega mesta na posamezno organizacijo), 575 društev jih zagotavlja 40 (0,07 delovnega mesta), šest ustanov pa nobenega.  

V letu 2019 je bilo v vseh nevladnih organizacijah na ravni Slovenije (26.692) zaposlenih 9.069 ljudi. To pomeni, da je v povprečju v eni nevladni organizaciji na voljo 0,33 delovnega mesta. V zasavski regiji pa je v povprečju na eno nevladno organizacijo na voljo 0,08 zaposlitve. Iz tega izhaja, da je število zaposlenih v NVO v zasavski regiji skoraj za polovico manjše kot je slovensko povprečje zaposlenih v NVO.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru