OBČINA LITIJA: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI LITIJA V LETU 2023

Razpisovalec:

Občina Litija

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva narave in vlaganj v naravne vire za letne čistilne akcije, ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov ter za vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2023.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanje narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

 

Potencialni prijavitelji:

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
  • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini.
  • ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
  • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

Vrednost razpisa:

Višina sredstev je 5.000,00 €.

Sredstva so planirana v proračunu Občine Litija za leto 2023 na postavki 1540 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Zneski in delež financiranja:

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

Opombe:

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, in sicer najkasneje do vključno 2.11.2023 (velja datum poštnega žiga).

Rok za oddajo prijav: 2. november 2023

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00