IMPACT4VALUES - JAVNI POZIV ZA IZVEDBO AKCIJ ZA OBRAMBO EVROPSKIH VREDNOT

Razpisovalec:

CNVOS

Predmet javnega razpisa:

Glavni namen javnega poziva je podpreti organizacije pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah (npr. odziv v medijih, protesti, zbiranje podpisov, priprava amandmajev ipd.), ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (npr. zaščita EU vrednost in temeljnih pravic, pritiski odločevalcev na delovanje NVO), ter podpora aktivnostim, ki so načrtovane kot priložnost (oblikovanje politik ali predpisov) z namenom pozitivnega vplivanja tako na lokalno kot nacionalno in EU raven (npr. volitve v evropski parlament, promocija EU vrednot).

 

Začetni datum sprejemanja projektnih prijav: 2. 11. 2023 

 

 

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18). Prijavitelj je torej lahko organizacija, ki:

je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;
je neprofitna (organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava)2 ;
je nepridobitna (organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov);
je neodvisna od drugih subjektov (organizacija, ki v svojem poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora nima skupno več kot četrtine predstavnikov države, samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb, ter fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavnikov drugih oseb, ki niso nepridobitne);
ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga religiozna skupnost, sindikat ali zbornica.

 

POMEMBNO! Iz programa IMPACT4VALUES lahko posamezna organizacija prejme skupno največ 60.000 evrov! Pri obračunu se prijavitelji in partnerji preverjajo posebej, kar pomeni, da se prijavitelju prišteje samo znesek, ki ga bo dejansko prejel, ne pa tudi sredstva partnerjev. Prejemki iz posameznih razpisov se seštevajo. Če je torej posamezna organizacija že v okviru Javnega razpisa za male in srednje projekte I4V prejela 60.000 evrov, ni upravičena do prijave na ta poziv oz. na naslednje razpise (javni razpis za čezmejno sodelovanje). 

Vrednost razpisa:

Skupna višina razpoložljivih sredstev na javnem pozivu znaša 250.000 evrov. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za Slovenijo znaša 100.000 evrov. 

Zneski in delež financiranja:

Višina sredstev za posamezno akcijo: 5.000 – 10.000 evrov

Opombe:

Informativna delavnica bo potekala 20. 9. 2023 ob 10.00 uri prek spletne platforme Zoom. Prijave sprejemamo na tej povezavi do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do 14. 9. 2023.

 

Javni poziv bo odprt do 30. 6. 2025 oziroma do porabe sredstev.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. junij 2025.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00