JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITEV ZDRAVJA DO LETA 2025

Razpisovalec:

Ministrstvo za zdravje

Predmet javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja (Uradni list RS, št. 25/16), predvsem na prednostnih področjih 6.1. Krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni – javno zdravje in 6.2. Optimizacija zdravstvene oskrbe – zdravstvena dejavnost.

Predmet javnega razpisa so programi na naslednjih področjih in pod-področjih:

 • Področje A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje
 • Področje B: Preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanje okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb
  • Pod-področje B1. Programi za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje zdravstveno vzgojne dejavnosti na področju cepljenja
  • Pod-področje B2. Programi za preprečevanje okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV, vrstniške podpore ter opolnomočenja oseb, ki živijo s HIV
  • Pod-področje B3. Programi anonimnega testiranja na HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi
 • Področje C: Preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode
  • Pod-področje C1. Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola
  • Pod-področje C2. Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov
  • Pod-področje C3. Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih snoveh in z njimi povezane škode
  • Pod-področje C4. Programi preprečevanja nekemičnih zasvojenosti
 • Področje D: Krepitev duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči
  • Pod-področje D1. Programi krepitve duševnega zdravja
  • Pod-področje D2. Programi svetovanja in psihosocialne pomoč v duševni stiski
 • Področje E: Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni
 • Področje F: Zdrav življenjski slog mladih 
  • Pod-področje F1. Programi zdravega življenjskega sloga mladih
  • Pod-področje F2. Programi ozaveščanja mladih o okolju in zdravju

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. V kolikor se vlagatelj prijavlja s partnerji, se za vlagateljevega upravičenega partnerja šteje vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) oziroma ji je na njegovi podlagi podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju in k njegovim ciljem na območju Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Višina sredstev za sofinanciranje programov javnega razpisa je 10.850.000 €, in sicer: 4.050.000 € v letu 2023, 3.400.000 € v letu 2024 in 3.400.000 € v letu 2025.

Opombe:

Ministrstvo za  zdravje bo za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico, ki bo potekala v ponedeljek, 13.6.2022, s pričetkom ob 12. uri

Delavnica bo potekala preko Webex.

Zainteresirane prijavitelje naprošamo, da na elektronski naslov: samra.music@gov.si, do petka 10.6.2022, potrdite svojo prisotnost na delavnici, da vam lahko na isti elektronski naslov pošljemo povezavo za dostop do delavnice v Webex. 

Rok za oddajo prijav: 30. junij 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00