Razpiz za področje kmetijstva v občini Dobrepolje za leto 2014

Razpisovalec: Občina Dobrepolje

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa je dodeljevanje sredstev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobrepolje za leto 2014 v višini 26.575,00 €, in sicer za izvajanje naslednjih ukrepov:

·   naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (naložbe v kmet. gosp. – posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov – agromelioracije, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov – dostopi);

·   pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

·   zagotavljanje tehnične podpore na področju kmetijstva (in v okviru društvene dejavnosti);

·   štipendiranje prihodnjih nosilcev kmetij;

·   varstvo tradicionalnih krajin in stavb (obnova kozolcev).

Potencialni prijavitelji: - za ukrepe v okviru skupinskih izjem za kmetijstvo (med drugim tudi naložbe v kmetijska gospodarstva) -  pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oz. sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Dobrepolje (v nadaljevanju kmetijska gospodarstva);

-za ukrep pomoči za zavarovanje živine - kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno polico za zavarovanje živine za tekoče leto;

-za ukrep zagotavljanja tehnične pomoči (v okviru skupinskih izjem in pomoči »de minimis«) registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in regije (društva na področju kmetijstva) in organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije;

-za ukrep štipendiranja prihodnjih nosilcev kmetij - člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju Občine, vlagatelj pa je udeleženec izobraževanja kmetijskih poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol;

 - za ukrep varstva tradicionalnih krajin in stavb; kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine Dobrepolje in je vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. 

Vrednost razpisa: 26.575,00€

Zneski in delež financiranja:

·         naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:

 

- naložbe v kmetijska gospodarstva - posodabljanje kmetijskih gospodarstev

- urejanje kmetijskih zemljišč

- urejanje dostopov

4.275,00 €,

 

5.000,00 €,

5.000,00 €,

·         pomoč za plačilo zavarovalnih premij

3.000,00 €,

·         sredstva za zagotavljanje tehnične podpore in delovanje društev na področju kmetijstva:

 

-  čebelarstva    

-  za izvajanje dejavnosti (peke in delavnic) dobrepoljskih

in struških žena

-  za izvajanje dejavnosti društev, namenska sredstva

za društva

-  za izvajanje dejavnosti drugih organizacij in ustanov                                                                              

1.500,00 €,

 

1.500,00 €

 

2.000,00 €,

2.300,00 €,

·         štipendiranje prihodnjih nosilcev kmetij

1.000,00 €,

·         varstvo tradicionalnih krajin in stavb (obnova kozolcev)

1.000,00 €.

 

Rok za oddajo prijav: 15. maj 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00