Razpis za male projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

Razpisovalec: CNVOS in REC Slovenija (Razvoj in upravljanje Programa NVO v imenu FMO)

Predmet javnega razpisa: Program je namenjen:

- področjem oz. dejavnostim, ki v Sloveniji niso financirana ali so financirana v manjši meri (pomoč deficitarnim dejavnostim),
- razvoju nevladnih organizacij in dolgoročno naravnanim projektom (projektom, ki prispevajo k trajnosti posamezne NVO ali celotnega NVO sektorja)
- projektom, ki naslavljajo trenutno najbolj aktualne probleme v družbi (brezposelnost med mladimi, povečevanje revščine, problemi delavcev-migrantov, zmanjšanje participativne demokracije ipd.).
Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so:
 Demokracija: področje pokriva naslednje teme: pravna država, dobro upravljanje in transparentnost, participativna demokracija, boj proti korupciji ipd. Projekti znotraj tega področja bi npr. lahko naslavljali sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni, transparentnost lokalnih oblasti ipd.  Za projekte s področja demokracije je v okviru tega javnega razpisa na voljo okvirno 51.028 evrov.
 Človekove pravice: posebej izpostavljene na tem področju so pravice manjšin (etničnih, jezikovnih, …) in marginaliziranih skupin (npr. LGBT, Romi, …), pravice migrantov, boj proti diskriminaciji, ksenofobiji in rasizmu, enakost spolov in nasilje na podlagi spola. Za projekte s področja človekovih pravic je v okviru tega javnega razpisa na voljo okvirno 51.028 evrov.
 Socialna enakost: področje pokriva odpravljanje revščine, boj proti socialni neenakosti, medgeneracijsko sodelovanje, socialno vključenost in aktivacijo marginaliziranih skupin (dejavnosti, ki jih koristniki potrebujejo za podporo pri iskanju novih finančnih virov, za nadgradnjo svojega znanja in veščin, itd). Za projekte s področja socialne enakosti je v okviru tega javnega razpisa na voljo okvirno 68.037 evrov.
 Otroci in mladostniki: področje pokriva podporo otrokom in mladostnikom v primeru težav v šoli ali družini, preprečevanje mladostniškega prestopništva, reševanje vprašanj, kot je brezposelnost mladih, neformalno izobraževanje ter podpora otrokom in mladostnikom pri uresničevanju njihovega potenciala (aktivacija otrok in mladine na različnih področjih družbenega življenja). Za projekte s področja otrok in mladostnikov je v okviru tega javnega razpisa na voljo okvirno 68.037 evrov.
 Varstvo okolja: področje obravnava biotsko raznovrstnost, podnebne spremembe, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, trajnostno mobilnost, reševanje problema odpadkov in lokalno proizvodnjo hrane. Za projekte s področja varstva okolja je v okviru tega javnega razpisa na voljo okvirno 68.037 evrov.
 Zagotavljanje blaginje in socialne pravice: na tem področju gre predvsem za spodbujanje socialnih inovacij v podporo ranljivim skupinam (razvoj novih programov ali storitev oz. širitev obstoječih storitev za nove upravičence, razvoj storitev, ki jih javne institucije NE zagotavljajo oz. niso financirane iz javnih sredstev). Za projekte s tega področja je v okviru javnega razpisa na voljo okvirno 34.018 evrov.

Potencialni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih letni prihodek v letu 2013 ni presegel 50.000 evrov.
Za potrebe tega razpisa so nevladne organizacije (NVO) tiste organizacije, ki:

 so prostovoljno ustanovljene;
 so pravne osebe zasebnega prava, ki so jih ustanovile osebe zasebnega prava in delujejo kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, ustanova, zadruga, lokalni mladinski svet, ali tisti sestavni del registriranih cerkva ali verskih skupnosti, ki imajo pravno osebnost na podlagi Zakona o verski svobodi in opravljajo javno koristno dejavnost na področjih iz 1. odstavka 30. člena Zakona o društvih – Zdru-11;so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti ali javnih institucij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, političnih strank ali gospodarskih organizacij;
 delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi, skupin ali družbe kot celote;
 delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in človekovih pravic.
 so neprofitne (na podlagi zakona ali svojih temeljnih aktov: statut, ustanovitveni akt, drugih pravil delovanja), kar pomeni, da preseţka prihodkov nad odhodki ali dobička ne delijo med člane ali ustanovitelje oz. lastnike, ampak ga v celoti namenjajo za uresničevanje svojega namena ali ciljev;
 niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička in se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;

Vrednost razpisa: 340.184 €

Zneski in delež financiranja: sofinanciranje v višini 90 % 

Opombe: Predvideno je, da bo podprtih najmanj 17 projektov. Sredstva so namenjena izključno neprofitnim projektom

Rok za oddajo prijav: 30. maj 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00