Pregled občinskih javnih razpisov zasavske regije v letu 2017

Na ZLHT Regionalnem centrom NVO se trudimo za izboljšanje položaja nevladnih organizacij na lokalni in regionalni ravni. V ta namen smo opravili pregled in analizo občinskih javnih razpisov v občinah Zagorje, Litija, Hrastnik in Trbovlje ter pripravili priporočila glede izvajanja javnih razpisov z namenom izboljšanja pogojev delovanja NVO. 

Analize smo se lotili z namenom, da opravimo celosten pregled področja, ter na ta način oblikujemo predloge občinam regije glede izvajanja javnih razpisov. Ti naj ob upoštevanju interesov občin, interesov izvajalcev dejavnost oz. NVO, kot tudi interesov občanov kot prejemnikov in uporabnikov teh storitev, služijo kot pomoč pri načrtovanju in oblikovanju razpisov v prihodnosti. 

Razlike med občinami regije

Splošna ugotovitev je, da se občine javnih razpisov lotevajo na različne načine, kar je logičen rezultat raznolikih dejavnikov na lokalni ravni. Število razpisov po posameznih občinah je različno, ti pa se med seboj vsebinsko razlikujejo. V določenih občinah objavljajo razpise za sofinanciranje delovanja NVO na posameznem področju, v drugih občinah pa ne (npr. javni razpis za turizem je bil do dne 3.5.2017 izveden le v Občini Zagorje ob Savi, razpis za mladino le v Občini Litija, delovanje veteranskih društev se je preko javnih razpisov sofinancirano v Trbovljah in Zagorju ob Savi, delovanje kmetijskih društev v Zagorju ob Savi in Litiji , organizacija prireditev v Hrastniku in Zagorju ob Savi in podobno). Tudi v okviru posamezne občine se razpisi med seboj razlikujejo. Vsebinsko razlikovanje med razpisi je glede na različna področja sofinanciranja nesporno smiselno, medtem ko so postopkovna pravila, ki urejajo celoten postopek razpisa in se razlikujejo v skoraj vsakem javnem razpisu na občinski ravni, manj dobrodošla. 

Enotni postopkovni pravilnik: poenostavitev in razbremenitev

Postopkovni vidiki so pri izvedbi javnih razpisov zelo podobni. Gre za določitev zadev kot so: objava razpisa, oddaja in odpiranje vlog, sestavine popolne vloge, poziv na dopolnitev vlog, roki povezani z razpisom (prijavni rok, rok za odgovor na prijavo), sestava komisije in njene naloge, obvestilo o rezultatih, sklepanje pogodbe in podobno. Zato na ravni občine predlagamo, da se oblikuje enotni postopkovnega pravilnika za izvajanje javnih razpisov. 


''Tudi ob upoštevanju vsebinskih razlik med različnimi področji dejavnosti je mogoče vse postopke podeljevanja sredstev z javnimi razpisi izvesti na podlagi enega samega postopkovnega pravilnika.'' Pravilnik o izvajanju občinskih razpisov, str. 43.


Prednosti enotnega postopkovnega pravilnika so številne. Z vidika občinskih uradnikov in prijaviteljev gre za oblikovanje poenostavljene, enotne in utečene prakse. Z enotnim pravilnikom ob upoštevanju začetnega vložka prihranimo čas, ki bi ga sicer namenjali pripravi in spremembam pravilnikov z različnih področij. Obenem daje razpisovalcu fleksibilnost; namen in cilje razpisov, vključno z vsebinskimi merili in kriteriji, lahko določamo v razpisu (enotni postopkovni pravilnik ostaja nespremenjen). Poudarjamo, da je za specifike posameznega razpisnega področja v skupnem pravilniku prav tako mogoče predvideti odstopanja od splošnih pravil.

Večletno sofinanciranje za trajne in kakovostne programe

Javni razpisi zasavske regije brez izjeme določajo enoletno sofinanciranje (v določenih primerih gre tudi za krajše sofinanciranje - razpisi s področja občinskih prireditev) in obvezno porabo dodeljenih sredstev v letu razpisa. Obenem pa se določene dejavnosti, ki so občanom v največjo korist, na občinski ravni vsako leto ponovno izvajajo. Naš predlog je, da občine na področjih, kjer so zadovoljne s kakovostjo, učinkovitostjo in doslednostjo določenih izvajalcev, uvedejo večletne (ali vsaj dvoletne) razpise za sofinanciranje njihovih dejavnosti.


Kadar razpisov ni potrebno izvajati vsako leto, se občina birokratsko, časovno in administrativno razbremeni. Obenem omogoča programom, ki si to zaslužijo in so občanom v veliko korist (izpostavljamo programe s področja sociale), da se razvijajo in višajo kakovost svojih storitev, kar jim omogočamo s predvidljivostjo in trajnostjo njihovega financiranja. Prav tako večletni razpisi omogočajo večjo predvidljivost pri pripravi proračunov za prihodnja leta, saj so občinski izdatki in politika določeni že vnaprej. NVO z večletnim sofinanciranjem pridobijo stabilnost pri svojem delovanju. V nasprotju z gospodarskimi subjekti pogosto nimajo lastnega vira financiranja oz. je ta zelo omejen, zato se lahko v primeru predvidljivega finančnega vira posvetijo izvajanju svoje dejavnosti brez strahu, da je vložek v prihodnost zaman. 


Občani so tisti, zaradi katerih se obravnavani programi izvajajo. Potrebe občanov so večinoma trajne in se iz leta v leto bistveno ne spreminjajo. Nepretrgan dostop do programov je zato na ravni občine izjemnega pomena in neposredno vpliva na interese in zadovoljstvo občanov. Kakovost programov omogočajo izkušnje izvajalcev, dolžina njihovega delovanja in možnosti razvoja. Večletno financiranje tu predstavlja veliko priložnost. V primeru morebitnega neustreznega izpolnjevanja dejavnosti s strani NVO pa je na voljo več orodij, s katerimi lahko občine v pogodbi z izvajalcem predvidijo zmanjšanje ali popolno ukinitev sofinanciranja. Poročila o izvajanju dejavnosti se lahko oddajajo vsako leto, tudi večkrat na leto oz. po določbah iz pogodbe.  

Predplačila na lokalni ravni

Le slaba četrtina občinskih razpisov zasavske regije omogoča izplačilo predplačil (Občina Zagorje ob Savi in Občina Hrastnik). Predplačila so bila na občinski ravni uvedena iz spoznanja, da NVO praviloma ne razpolagajo z lastnimi sredstvi, s katerimi bi v večji meri lahko zalagala za izvajanje projektov. Julija letos je pričela veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna 2017-2018, ki občinam omogoča, da do višine sofinanciranja 20.000,00 eur omogočajo izplačilo predplačil izvajalcem odobrenih dejavnosti in sicer do višine 70% odobrenih sredstev. Tu je ključno, da se predplačilo izplača čim prej po sklenitvi pogodbe. Izvajalci poročilo o opravljeni dejavnosti oddajo po zaključku dejavnosti in prejmejo še preostala sredstva. Naš predlog je, da občine pri razpisih, kjer je to smiselno (tu gre predvsem za redne dejavnosti, ki se izvajajo večji del leta), uvedejo izplačila predplačil. Zakon občin ne zavezuje, da omogočajo predplačila, torej gre za prostovoljno postopanje; vsekakor pa je očitnih pozitivnih posledic za občino, občane in izvajalce dejavnosti dovolj, da aktivno promoviramo redno uporabo instituta pri javnih razpisih.

Ostali predlogi

Med splošne predloge, ki smo jih oblikovali spadajo še: objava razpisov pred začetkom obdobja financiranja (npr. v decembru, kot v občini Trbovlje), določanje enotnih prijavnih rokov, ki naj bodo dolgi vsaj 30 dni, določitev roka za odgovor na prijavo, vključitev pravnih podlag, predvsem občinskih pravilnikov ali vsaj povezavo do njihove spletne verzije v samo razpisno dokumentacijo, določitev pogoja za prijavno na razpis kot zmožnosti delovanja na območju občine (in ne kot sedež v občini), zagotovitev strokovnosti in nepristranskosti razpisne komisije, ki vrednoti prijave na razpis, javna objava rezultatov in ocenitev učinkovitosti preteklih razpisov. 


Za vse navedene predloge verjamemo, da vodijo k večji transparentnosti delovanja občin in k boljšemu odnosu med NVO in občino. Za širjenje dobrih idej in vzpostavljanje konstruktivnega dialoga smo pričeli z obiski občin zasavske regije, katerim svoje ugotovitve tudi prestavljamo in prejemamo pozitivne odzive. Upamo, da bodo naši predlogi NVO in občinam v pomoč, prav tako pa še naprej ponujamo svojo podporo pri oblikovanju transparentih in učinkovitih javnih razpisov, ki dosegajo lokalno prebivalstvo in uspešno dvigujejo kakovost življenja in zadovoljstvo občanov. 


Celoten pregled razpisov zasavske regije je dostopen tukaj.

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru