Ustanovitev zasebnega zavoda

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.

Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.

Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

AKTI ZAVODA

Osnovni akt je akt o ustanovitvi oz. pogodba o ustanovitvi, poleg akta oz. pogodbe o ustanovitvi zavoda mora imeti zavod tudi svoj statut. V njem se podrobneje razčleni organizacija zavoda, organi in njihove pristojnosti ter ostala pomembna vprašanja. Sprejme ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, mora pa biti skladen z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Akt o ustanovitvi zavoda ureja strukturo zavoda, način pridobivanja sredstev in medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.

Organi zavoda lahko sprejmejo tudi druge interne akte, ki natančneje urejajo posamezna področja dela zavoda.

ORGANI ZAVODA

- direktor je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.


- svet zavoda je kolegijski organ, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev ter predstavniki uporabnikov storitev zavoda oz. zainteresirane javnosti. Njegova naloga je upravljanje zavoda. Svet zavoda mora biti v aktu oz. pogodbi o ustanovitvi zavoda številčno opredeljen, ni pa potrebno poimensko navesti članov.

- strokovni svet je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda. Svetu zavoda in direktorju daje nasvete glede vsebinskega dela zavoda in pogojev za razvoj dejavnosti ter odloča v okviru svojih pristojnosti, ki so določene v zakonu, pogodbi oz. aktu o ustanovitvi, statutu in ostalih aktih zavoda.

- strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda, če je to določeno z zakonom ali v aktu o ustanovitvi, njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti se določijo s statutom, pravili oz. aktom o ustanovitvi. Strokovno vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta.

Če akt o ustanovitvi ne določa, da sta strokovna in poslovodna funkcija ločeni, strokovno delo zavoda vodi direktor.

Pristojnosti organov zavoda se natančneje opredelijo v statutu zavoda skladno z zakonom in aktom oz. pogodbo o ustanovitvi.

POSTOPEK USTANOVITVE

Za ustanovitev zavoda je pristojno okrožno sodišče, na območju katerega bo zavod imel svoj sedež. Dokumenti, ki so potrebni za ustanovitev zavoda so:

- izvirnik akta o ustanovitvi, na katerem so overjeni podpisi vseh ustanoviteljev. Akt zavoda mora vsebovati:

 • ime in sedež oz. prebivališče ustanovitelja
 • ime in sedež zavoda
 • dejavnost zavoda
 • določbe o organih zavoda
 • sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela
 • vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda
 • način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
 • pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu
 • določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda
 • medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda

- dokaz o sredstvih, zagotovljenih za pričetek dela zavoda; v eni od bank je potrebno odpreti prehodni transakcijski račun na podlagi akta o ustanovitvi zavoda, kamor se nakažejo sredstva za pričetek dela zavoda. Njihova višina zakonsko ni določena, zakon govori le o potrebni zagotovitvi sredstev za začetek dela - to pa lahko oceni vsak ustanovitelj posebej, kakšne so konkretne potrebe novega zavoda. Vsem novim ustanoviteljem priporočamo iz praktičnih razlogov, da nakažejo na račun vsak vsaj 100 EUR. Ta račun ima začasno naravo (kar pomeni, da se lahko sredstva na račun le nalagajo, ne morejo pa se z njega jemati) vse do registracije ustanovitve na sodišču

- sklep o imenovanju prvih članov organov; ob ustanovitvi je to lahko sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda ali direktorja zavoda, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda in morebitni drugi organi, ki jih na podlagi akta o ustanovitvi lahko imenuje ustanovitelj že ob sprejetju akta o ustanovitvi

- overjen podpis, osebe pooblaščene za zastopanje, v kolikor zastopnik ni ustanovitelj in je svoj podpis tako že overil na aktu o ustanovitvi

- overjeno izjavo oz. soglasje lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje zavoda oz. sedež zavoda na tem naslovu; 

- pravilno izpolnjeni obrazci UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3 v dveh izvodih, ki jih je mogoče dobiti TUKAJ

- svoj predlog za določitev šifre glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:
 

PRENEHANJE ZAVODA

Zavod preneha:

 • če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
 • če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje e dejavnosti,
 • če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
 • če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
 • če se organizira kot podjetje,
 • v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
 • na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti zavoda.


Podrobnejše informacije najdete tudi v:
- Zakonu o zavodih (ZZ-NPB)

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00