Status nevladne organizacije v javnem interesu

Z Zakonom o nevladnih organizacijah je uveden status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča nekdanji status društva v javnem interesu. Z novim zakonom so se poenotili pogoji pridobitve statusa za vse pravne oblike nevladnih organizacij (društva, zavode in ustanove).

Pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interes njenih ustanoviteljev oz. njihovih članov in če je v splošno korist.

Nevladni organizaciji se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju:

 • kulture,
 • vzgoje in izobraževanja,
 • zdravstvenega varstva,
 • socialnega varstva,
 • družinske politike,
 • razvoja demokracije,
 • varstva pred diskriminacijo,
 • varstva človekovih pravic,
 • invalidskega varstva in opravljanja humanitarne dejavnosti,
 • varstva enakih možnosti žensk in moških,
 • varstva starejših,
 • integritete v državi in civilni družbi,
 • varstva potrošnikov,
 • prehrane,
 • promocije in organiziranja prostovoljstva,
 • mladinskega sektorja,
 • spodbujanja turizma,
 • varstva kulturne dediščine,
 • varstva okolja,
 • ohranjanja narave,
 •  urejanja prostora,
 • varstva in zaščite živali, kmetijstva,
 • gozdarstva,
 • razvoja podeželja,
 • športa,
 • obrambe,
 • varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • prometne varnosti,
 • mednarodnih odnosov,
 • zunanjih zadev,
 • mednarodnega razvojnega sodelovanja,
 • mednarodne humanitarne pomoči,
 • razvoja nevladnih organizacij,
 • razvoja informacijske družbe,
 • znanosti
 • ali na ostalih področjih.

Nevladni organizaciji se status lahko podeli na več področjih.

 

Za pridobitev statusa mora nevladna organizacija izpolnjevati naslednje pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na izbranem področju na katerem deluje v javnem interesu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na izbranem področju in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na izbranem področju, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

 

O podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju odloča ministrstvo pristojno za to področju.

 

Vlogi, ki jo organizacija priloži pristojnemu ministrstvu se priloži:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na izbranem področju v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje tega odstavka,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na  izbranem področju na katerem vlaga vlogo, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Iz uradnih evidenc ministrstvo pristojno za podelite statusa samo pridobi:

 • podatke o datumu registracije organizacije,
 • podatke o ustanovitelju organizacije,
 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

 

Če nevladna organizacija deluje v javnem interesu na več področjih in tudi zaprosi za status nevladne organizacije na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev pristojnih za ostala področja.

Tudi v primeru če nevladna organizacija status v javnem interesu na določenem področju že ima in zaprosi za podelitev statusa na drugem področju, ki je v pristojnosti drugega ministrstva, o podelitvi tega drugega statusa odloča ministrstvo, ki je organizaciji status že podelilo.

V primeru, da nevladna organizacija zaprosi za status nevladne organizacije na področju, za katerega ni pristojno nobeno ministrstvo, je za odločitev pristojno Ministrstvo za javno upravo.

 

Povezave do spletnih mest pristojnih ministrstev:

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva in Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju, ki ga pokriva Ministrstvo za javno upravo

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja

Podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči

Pridobitev statusa pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma

Dodelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč 

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in zaščite živali

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva

Pridobitev statusa nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu na področju prometa

 

Poročanje o delovanju v javnem interesu

Organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu mora vsako drugo leto od podelitve statusa do 31. marca  ministrstvu, ki ji je podelilo status predložiti:

 • poročilo o delu z dokazili, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na izbranem področju in poročilo o porabi sredstev za izvajanje teh aktivnosti za pretekli dve koledarski leti
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

 

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Če nevladna organizacija v javnem interesu ne izpolni obveznosti, torej če pozabi oz. zamudi rok za predložitev poročila, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.

Če organizacija ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu ali organizacija kljub opozorilom ne izpolni svojih obveznosti se ji status nevladne organizacija odvzame.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00