Intervju z županom Občine Grosuplje

Prvi odziv smo dobili iz strani župana občine Grosuplje, gospoda dr. Petra Verliča. 

Spodaj si lahko preberete celoten odziv na zastavljena vprašanja. Občina Grosuplje se dobro povezuje z nevladnim sektorjem in imajo  v načrtu še naprej z njimi kvalitetno sodelovati.

 

 1. Kakšne spremembe so se v vašem preteklem mandatu zgodile na področju nevladnega sektorja v vaši občini?

Splošno menimo, da je povezovanje naše občine z nevladnim sektorjem dobro. Če se osredotočimo na spremembe, ki so se zgodile v preteklem obdobju, naj povemo, da smo z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v našem lokalnem prostoru, poskušali vzpostaviti čim bolj usklajeno in konstruktivno sodelovanje

Ocenjujemo, da smo s sistemom javnih razpisov in javnih pozivov financiranja in sofinanciranja programov različnih  nevladnih organizacij pripomogli k njihovi večji učinkovitosti v našem lokalnem prostoru.

Občina Grosuplje sofinancira dejavnost nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih. Pri analizi programov pa je bilo opaziti, da le te na našem področju pogosto delujejo nepovezano, čeprav izvajajo podobne ali povsem enake programe. Z opredelitvijo vsebine in združevanjem posameznih razpisnih področij smo tako poskušali uskladiti prizadevanja posameznih nevladnih organizacij v enoten in učinkovit sistem dogodkov in dejavnosti v našem lokalnem prostoru.

Prav tako velja omeniti, da smo še dodatno razpisali sredstva za sofinanciranje programov, za katere se je izkazalo, da si jih naši občani želijo in jih potrebujejo (kot primer naj navedemo počitniško varstvo otrok, dodatne programe za starejše, programe za preseganje socialne izključenosti ranljivih skupin).

Veseli pa smo tudi, da smo pridobili sredstva za sofinanciranje evropskih projektov za mlade in k sodelovanju pritegnili nevladne organizacije, ki so jim blizu vsebine pomembne za  mlade Grosupeljčane.

Torej, če povzamemo, v občini Grosuplje poskušamo vzpostaviti čim bolj ugodne pogoje za aktivnosti nevladnega sektorja.

 1. Pri katerih skupnih projektih z nevladnimi organizacijami ste sodelovali v preteklem mandatu? Kakšni so načrti za prihodnje?

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je zgledno na vseh področjih in skupaj smo izvedli lepo število projektov. Še posebej zgleden primer so občinski projekti namenjeni mladim, ki so si po vsebini zelo različni, njihov osnovni cilj pa je participacija mladih v življenju lokalne skupnosti. K sodelovanju smo poleg Mladinskega sveta Grosuplje pritegnili tako kulturna, športna kot tudi turistična društva in njihove zveze.

Med projekti, ki bi jih posebej izpostavili, pa so:

 • Europe Goes Local - Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni,
 • Ključ do vključenosti: vključevanje mladih iz depriviligiranih območij - Youth Discovering Erasmus+,
 • Projekt RECOV - REthinking COllaborative Values for public services.

Omenimo pa naj tudi soorganizacijo občinskih prireditev in drugih dogodkov, med katerimi sta tudi festival Grosuplje v jeseni, naš največji družabni dogodek, in Kolesarski maraton treh občin, naša največja športno rekreativna prireditev.

V prihodnje si želimo še intenzivnejšega sodelovanja, to še posebej velja za mladinski sektor. Želimo si čim več skupnih projektov, ki bi popestrili turistično, kulturno in športno dogajanje pri nas ter čim bolj povezali vse, ki sooblikujemo družbeno življenje v naši občini.

 1. Kakšni so novi izzivi v vaši občini na področju sociale, mladih, športa, turizma, kulture?

Zgoraj omenjena področja so za kvaliteto življenja naših občanov vitalnega pomena. Izzivi, ki se nam v prihodnosti ponujajo v povezavi z njimi, pa so tesno povezani z ukrepi, ki jih že uresničujemo. V občini Grosuplje smo tako za vsako izmed teh področij pripravili strateški načrt razvoja in celovitega pristopa k nalogam in izzivom, ki nam jih posamezno področje nalaga. Zagotoviti želimo družbeno klimo, ki bo vsakemu posamezniku omogočila pogoje za uresničitev njegovih osebnostnih potencialov in človeku dostojno življenje. Izhodišče naših politik pa je analiza dejanskega stanja, želje in potrebe, ki jih izražajo naši občani in mnenje stroke.

Na področju sociale se prioritetno izpolnjujejo zakonske naloge občine. Tako naša občina skrbi za razvoj socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, sooblikuje in sofinancira različne oblike zavodske oskrbe in nadomestne oblike zavodske oskrbe, ter razvija dopolnilne socialno varstvene programe in stanovanjski program.

Pri tem pa uveljavljamo ključni princip individualnega, tudi neinstitucionalnega pristopa k posamezniku, ki potrebuje pomoč pri zagotavljanju kvalitete življenja. Z razvijanjem dopolnilnih programov za posamezne ciljne skupine občanov omogočamo vzpostavljanje ustreznih socialnih mrež občanov za zagotavljanje kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. Tako se na področju socialnega varstva že izvajajo različni programi in ukrepi, ki jih bomo v prihodnje vsebinsko in kvantitativno še nadgrajevali.

Omenimo lahko:

 • razvijanje pomoči družini na domu, kot jo potrebujejo naši občani (podpora dostavi obroka),
 • razvijanje tudi manj formalnih oblik institucionalnega varstva - sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
 • podpora programom javnih del za različne ciljne skupine naših občanov,
 • različne finančne pomoči,
 • razvijanje preventivnih socialnih programov za ranljive skupine,
 • sistemska podpora medgeneracijskemu sodelovanju (sofinanciranje večgeneracijskih centrov),
 • programi za preseganje socialne izključenosti ranljivih skupin občanov,
 • podpora prostovoljstvu.

Svoja prizadevanja smo nadgrajevali tudi na področju mladinske politike. Mladim želimo zagotoviti lokalno okolje, ki jim omogoča kvalitetno življenje in samoizpolnjevanje. S tem namenom izvajamo različne ukrepe, ki jih želimo v bodoče še nadgrajevati in jih razvijati tako, kot to želijo mladi. Ti ukrepi pa so: kontinuirano štipendiranje dijakov in študentov (65 štipendij), financiranje programov mladinskih organizacij preko projektnih razpisov, informiranje mladih glede stanovanjske in druge lokalne problematike (spletna stran občine), mladim ustrezno prostorsko načrtovanje, povezava z Uradom za delo Grosuplje in Obrtno zbornico Grosuplje glede zaposlovanja mladih in učinkovitih gospodarskih spodbud za mlade, infrastrukturna in logistična pomoč mladinskim projektom - vse bolj mednarodnim, ipd.

V želji narediti občino tudi po meri mladih je bil v letu 2018 sprejet Odlok o mladih v Občini Grosuplje, katerega namen je omogočiti mladim mehanizme za sodelovanje pri odločanju v lokalni skupnosti.

Na področju kulture, športa in turizma je naša občina, poleg ostalih vzpodbud, razvila sistem financiranja in sofinanciranja programov in projektov izvajalcev. V občini dostopnost do kulturnih dobrin našim ljudem zagotavljamo kot javno službo (Mestna knjižnica Grosuplje), pa tudi v obliki podpore posamičnim kulturnim programom in projektom civilne družbe oz. nevladnih organizacij. Še posebej skrbimo za promocijo bralne kulture, saj  je v Grosupljem zavedanje o pomenu bralne kulture za lokalni razvoj in podporo lokalne identitete zelo živo.

V bodoče se bomo v občini  v okviru danih možnosti še posebej trudili za:

 • izgradnjo novega kulturnega doma,
 • pridobitev novih prostorskih kapacitet za glasbeno šolo,
 • sistemsko zaščito naše kulturne dediščine,
 • razvoj in povezovanje ljubiteljske kulturne in profesionalne dejavnosti,
 • nadaljevanje postopkov za pridobivanje alternativnih virov sredstev za kulturo.

Na področju športa občina zgledno sodeluje z Zvezo športnih organizacij Grosuplje. Sicer pa si želimo vključenosti čim večjega števila občank in občanov, vseh starosti, še posebej mladih, v različne športne aktivnosti. Zavedamo se pomena športa in aktivnega življenja za kvalitetno življenje naših ljudi, zato zagotavljamo pogoje za celovit razvoj športa v občini.

Osnovni izziv je tudi v bodoče:

 • izgradnja športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno in celostno izvajanje tako organiziranih športnih programov kot tudi individualne športne rekreacije.

Na področju turizma deluje kar nekaj društev, povezanih v zvezo, katerih prizadevanja občina sistematično podpira. Z letom 2018 pa je v občini pričel z delovanjem tudi Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki povezuje turistično dejavnost v občini in ji daje novega zagona. Njegova naloga je: narediti našo občino še bolj prepoznavno in turistično privlačno, obenem pa zaščititi naše naravno bogastvo, Krajinski park Radensko polje.

Želimo si povezati našo turistično, kulturno, športno sfero in  nato vse to še z lokalnim gospodarstvom.

 1. Kako vidite sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri bogatenju življenja v vaši občini?

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je velikega pomena za kvalitetno življenje naših ljudi. Rezultat sodelovanja nevladnih organizacij in občine ni zgolj raznolikost in večja dostopnost dobrin in vsebin, ki jih nevladni sektor zagotavlja na vseh področjih življenja, nevladni sektor je tudi zelo pomemben vir pobud in informacij za naše delo.

Pobude nevladnega sektorja povzemamo v naše strateške dokumente in jih kot verodostojne izkaze potreb občanov poskušamo uresničiti.

 1. Izpostavite dobro prakso sodelovanja z nevladnimi organizacijami v vašem preteklem mandatu.

Primerov dobrega sodelovanja je veliko in težko se je omejite zgolj na eno. Z nevladnimi organizacijami sodelujemo na prav vseh področjih življenja naše občine; vsa področja so pomembna, če ne za vse, pa za posamezno  skupino občanov.

Na področju športa, kulture in turizma je nepogrešljivo delovanje zvez teh društev, na področju mladih, delovanje Mladinskega sveta Grosuplje, ipd.

V občini smo skupaj z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na posameznem področju oz. za posamezne skupine občanov (npr. upokojenska društva, mladinski svet) oblikovali nabor ukrepov, ki jih te skupine ljudi potrebujejo. Ukrepi so bili povzeti v proračunske dokumente in se tudi uresničujejo.

Nenazadnje občina skupaj z nevladnimi organizacijami organizira različne dogodke, kot primer lahko navedemo priljubljeni in množično obiskan Kolesarski maraton treh občin, ki ga spremljajo številni dogodki v zaledju prireditve. Pri organizaciji tako sodelujejo občine, Kolesarsko društvo Grosuplje, Študentski klub Groš, kulturna in turistična društva, pri logistični izvedbi pa tudi gasilci, združenje šoferjev, itd. V organizacijo prepoznavnega športnega dogodka je tako skupaj z občino povezan ves nevladni sektor občine. Podobno poteka organizacija in izvedba festivala Grosuplje v jeseni.

Na podlagi dosedanjih izkušenj si tako v občini Grosuplje tudi v prihodnje veliko obetamo od povezovanja z nevladnim sektorjem.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00