Vodenje zbora članov

Zbor članov je edini organ društva, ki ga predpisuje Zakon o društvih (ZDru-1,  Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo). Sprejema temeljni akt in njegove spremembe ter druge najpomembnejše odločitve v društvu. Zbor članov sestavljajo vsi člani.

Zbor članov mora potekati v skladu z določbami temeljnega akta in poslovnikom o delu zbora članov, če ga društvo ima.

Sklicatelj in vabilo

Zbor članov je lahko redni ali izredni. Če temeljni akt ne določa drugače, zbor članov skliče zastopnik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva. O sklicu Zbora članov in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni toliko dni pred sklicem, kot je določeno v temeljnem aktu oziroma poslovniku.

Sklicatelj do izvolitve delovnega predsedstva vodi zbor članov. V praksi izgleda to tako, da predsednik z uvodnim nagovorom pozdravi prisotne in predlaga, da se zbor članov konstituira. Torej, da se imenuje delovno predsedstvo in verifikacijsko komisijo. To nista zakonsko predpisana organa, niti ni potrebno, da sta to kolegijska organa. A v praksi sta delovno predsedstvo in verifikacijska komisija v sestavi predsednik in 2 člana. Delo vodi predsednik, člana pa mu pomagata.

Konstituiranje zbora članov

Zbor članov izvoli zapisnikarja, člana, ki piše zapisnik in dva overitelja/podpisnika zapisnika.

Delovno predsedstvo/predsednik od imenovanja naprej prevzame vodenje zbora članov, vodi razprave po točkah dnevnega reda, oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem. 

Izvoli se tudi verifikacijsko komisijo oziroma določi pristojnega člana, katere naloga je ugotovitev udeležbe in sklepčnosti. Skrbi za samo zakonito delovanje občnega zbora. Verifikacijska komisija poda poročilo o sklepčnosti ob začetku seje. Če so na seji premori, verifikacijska komisija po vsakem premoru ponovno preveri sklepčnost zbora članov. Člani naj na seji svojo prisotnost potrdijo s podpisom na listi prisotnosti, ki jo pregleda verifikacijska komisija in poroča o udeležbi, sklepčnosti. 

Minimum članov, ki morajo biti prisotni na zboru, da lahko zbor članov veljavno sprejema odločitve, imenujemo sklepčnost. Kdaj je podana sklepčnost je določeno v statutu in zbor članov ta določila zavezujejo. 

Potrditev dnevnega reda in razprava

Po ugotovitvi sklepčnosti delovni predsednik poda v potrditev predlagani dnevni red. Po sprejemu dnevnega reda delovno predsedstvo prehaja od točke do točke dnevnega reda, vodi razpravo, daje besedo razpravljalcem, pri vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklep/e in jih predlaga v sprejem zboru članov.

Glasovanje

Glasovanje in sprejemanje odločitev je lahko javno (praviloma) in tajno. Način in potrebna večina za sprejetje je praviloma določeno v statutu, pravilniku. Načeloma pa je za veljavno sprejeto odločitev potrebna večina prisotnih članov na zboru članov.

 

Po končanem zboru članov, zapisnik, delovni predsednik in overitelja zapisnika podpišejo zapisnik, ki se hrani v prostorih društva in je na voljo v vpogled članom.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru