Obveznosti organizatorja javne prireditve oziroma javnega shoda

Priporočamo, da organizator že na začetku načrtovanja oziroma organiziranja prireditve/shoda sodeluje s policijo oziroma upravno enoto, se predhodno pozanima o svojih obveznostih, potrebnih dovoljenjih in soglasjih. Dobro načrtovanje pomeni boljšo izvedbo prireditve in manj stresa organizatorja.

Organizator je dolžan pravočasno, popolno in s pravilnimi podatki prijaviti javno prireditev/javni shod oziroma pridobiti dovoljenje. Prijava oziroma prošnja za dovoljenje mora biti vložena na predpisanem obrazcu vlogi. Upošteva se tudi prijavo, ki ni vložena na predpisanem vzorcu, če po obliki in vsebini ter zaporedju podatkov ustreza predpisanemu obrazcu.

Ena izmed kazenskih določb Zakona o javnih zbiranjih določa, da se z globo od 250 do 1500 EUR kaznuje za prekršek organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ne da bi jo poprej prijavil oziroma si za izvedbo ne pridobi dovoljenja.

Organizator je tisti, ki je odgovoren za celotno prireditev in ki je dolžan skrbeti za red in izvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali varno izvedbo prireditve/shoda. Pomembno je, da organizator pozna predpise, da se zaveda svojih obveznosti in svoje odgovornosti glede morebitnih posledic neodgovornega ravnanja.

Tako je organizator dolžan organizirati prireditev  in izvrševati ukrepe, tako da ne bosta ogrožena zdravje in življenje udeležencev, premoženje, javni promet ter ne bo nedopustne obremenitve okolja. Tako je dolžan poskrbeti za ustrezno zdravstveno oskrbo oziroma nujno medicinsko pomoč, če je le ta predpisana; zagotoviti požarno varnost v primeru prireditve, shoda, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije; zagotoviti ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami (zadostno število reševalcev iz vode ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, predpisano reševalno opremo, sredstva za reševanje iz vode), če je prireditev na , v in ob vodi; izvesti dodatne ukrepe na športni prireditvi (npr: zagotoviti proste poti in parkirna mesta za intervencijska vozila, opozarjati gledalce z grafičnim ali pisnim opozorilom, točiti le brezalkoholne pijače embalažo, ki ne omogoča ogrožanje udeležencev…).

Pri uporabi zvočnih naprav, ne glede na to ali prireditev poteka zunaj ali v prostoru, si mora organizator pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Izda ga pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve. Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred dnevom prireditve.

Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve pa ni potrebno pridobiti, če uporabo zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. Kdaj se šteje, da uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom je določeno v Uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).

ZAGOTAVLJANJE REDA

Organizator je dolžan sprejeti vse ukrepe za zagotavljanje reda in varnosti. Tako mora imenovati vodjo prireditve, ki je odgovoren za pravilen potek prireditve in za red. Vodja prireditve je tisti, ki skrbi, da se izvajajo ukrepi v prijavi oziroma dovoljenju, ki je dolžan sodelovati s policijo in ki ima tudi dolžnost oziroma pravico prekiniti oziroma zaključiti prireditev/shod, če bi prišlo do hujše kršitve javnega miru, reda in varnosti.

Organizator je za varnost in red dolžan poskrbeti v okviru načrta varovanja z reditelji oziroma varnostniki.

Varnostniki so po Zakonu o javnih zbiranjih predpisani za prireditve, ki jih organizirajo gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih oziroma državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti, kot svojo redno dejavnost s tem, da nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program. Ti organizatorji morajo na prireditvah zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če:

  • prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač),

  • prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali

  • prireditve organizira po 23. uri.

Prav tako pa mora vzdrževanje reda v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program.

V ostalih situacijah lahko organizator skrbi za red z rediteljsko službo, a tu je potrebno opozoriti, da reditelj nima pooblastil, kot jih ima varnostnik z licenco. Organizator z najemom varnostne službe prenese določen riziko varovanja na varnostno službo, pri varovanju z reditelji, pa ta riziko ostane na njem.

Organizator mora pri varovanju z reditelji določiti vodjo rediteljev, ki mora biti tako kot vodja prireditve polnoletna oseba. Po zakonu je lahko reditelj vsak polnoleten državljan RS oziroma držav članic EU, ki ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja.

Reditelj mora biti vidno označen z napisom reditelj in ne sme biti oborožen oziroma uporabljati prisilnih sredstev.

OSTALE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora na prireditvi, če opravlja druge dejavnosti, izpolnjevati tudi pogojem ,ki jih urejajo predpisi za opravljanje določenih dejavnosti.

Prav tako mora organizator prireditve/shoda, če se bodo na prireditvi/shodu predvajala ali igrala avtorsko zaščitena dela, prijaviti prireditev/shod na ustrezno kolektivno organizacijo ter plačati nadomestilo. Kolektivne organizacije za zaščito pravic so tiste, ki ščitijo in nadzirajo uporabo del avtorjev in izvajalcev. Podlaga, ki določa obveznost organizatorju, da prijavi zbiranje oziroma plača nadomestilo je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13).

V Sloveniji so takšne kolektivne organizacije:

  • Združenje SAZAS – Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije

  • Zavod IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije

  • ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije

SAZAS v imenu domačih in tujih avtorjev izdaja dovoljenja uporabnikom za javno uporabo njihovih del. SAZAS varuje avtorsko pravico. Nadomestilo za uporabo zaščitenega avtorskega dela, ki se plačuje tej organizaciji je nadomestilo namenjeno avtorjem glasbe in besedil. Prijavo je potrebno z obrazcem vložiti najmanj 8 dni pred prireditvijo. SAZAS vam izda dovoljenje, vi pa morate potem v 15dneh po prireditvi poslati še spored izvedbenih del. Cena nadomestila je enotna –ne glede na število avtorskih del, pomemben je tip prireditve. S pravočasno prijavo vam priznajo določene popuste.

IPF kolektivno uveljavlja in ščiti pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji, tako slovenskih kot tujih. Če bo na dogodku predvajana posneta glasba z nosilcev zvoka ( radio, cd, računalnik…) oziroma bodo izvajalci nastopili na matrico, glasbeno podlago morate prijaviti prireditev k njim. Prijava mora biti podana 10 dni pred prireditvijo. Pravočasna prijava vam prinese tudi določen popust pri plačilu nadomestila.

Prijava oziroma plačilo nadomestila Združenju SAZAS za isto prireditev ne izključuje tudi dolžnosti prijave in plačila nadomestila Zavodu IPF, če je bila uporabljena posneta glasba.

Združenje ZAMP je kolektivna organizacija, ki varuje in upravlja pravice avtorjev in del s področja književnosti, znanosti in publicistike in njihovih prevodov. Uporabniki morajo pridobiti dovoljenja ZAMP za uporabo del iz repertoarja kolektivne organizacije pred pričetkom uporabe avtorskih del, najkasneje 8 dni pred prireditvijo.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru