Prijava prireditve na policijski postaji ali pridobitev dovoljenja upravne enote?

Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve ter se jih udeleževati. Način uresničevanja pravice do mirnega zbiranja, ki je v Sloveniji ustavna pravica, ureja Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) . Vsakdo, ki namerava organizirati javni shod oziroma javno prireditev je dolžan organizacijo takšnega zbiranja prijaviti oziroma pridobiti dovoljenje.

KAJ JE JAVNA PRIREDITEV OZIROMA JAVNI SHOD?

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Javni shod  je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.

Na javno prireditev oziroma shod se vabi udeležence, z javno objavo oziroma vabili. Organizator, ki je lahko pravna ali fizična oseba je znan vnaprej, prav tako je pomembno, da ima javna prireditev oziroma shod program. Udeležba ni zaprtega kroga.

PRIJAVA PRIREDITVE NA POLICIJSKI POSTAJI

Vse dogodke, ki štejejo za javno prireditev oz. shod in za katere ni potrebno dovoljenje upravne enote, mora organizator prijaviti na pristojni policijski postaji. Dolžnost prijave je najmanj 5 dni (3 dni za javni shod) pred dnevom prireditve na predpisanem obrazcu/vlogi, v dveh izvodih. Vloga se lahko vloži pisno, osebno, lahko tudi elektronsko. Možno je podati skupno prijavo za več prireditev, ki jih organizirate v obdobju šestih mesecev vnaprej.

Za prijavo prireditve na policijski postaji se upravna taksa ne plača oziroma ni posebnih stroškov.

V vlogi določite časovno trajanje prireditve/shoda, navedete organizatorja, vodjo prireditve, vodjo rediteljev, opišete program, načrt varovanja (lahko ga tudi priložite), koliko udeležencev pričakujete, določite osebo za neposredno vročanje.

Obvezne priloge prijavi:

 • soglasje lastnika oziroma upravljalca prostora, na katerem se prireditev/shod organizira,
 • dokazilo o obvestilu lokalne skupnosti o prireditvi/shodu,
 • dovoljenje pristojnega organa, če se na prireditvi z napravami povzroča čezmeren hrup.

 

Prijava na policiji ni potrebna v naslednjih primerih prireditev, ki jih organizirajo:

 • gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih;
 • državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti;
 • študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke oziroma učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA NA UPRAVNI ENOTI

V določenih primerih, predvsem ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost in zdravje oseb ter premoženja, pa mora organizator zaprositi za dovoljenje pristojno upravno enoto.

Prireditve in shodi, za katere je potrebno dovoljenje:

 • na javni cesti, če predstavlja izredno uporabo ceste,
 • na, ob, v , nad vodo, kjer obstaja nevarnost utopitve,
 • z zbiranjem živali,
 • mednarodne športne prireditve,
 • članska tekmovanja v kolektivnih športih v prvi državni ligi,
 • kjer se uporablja odprt ogenj,
 • na katerih se uporabljajo predmeti in naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženja,
 • kjer se pričakuje več kot 3000 udeležencev.

Prošnja za dovoljenje se odda na posebni vlogi (enotna vloga kot pri prijavi prireditve policijski postaji). Vlogo je potrebno vložiti najmanj 10 dni (7 dni pri shodih) pred dnevom prireditve oziroma najmanj 30 dni, če gre za prireditev/shod, ki poteka na območju več upravnih enot in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto moto športu na javni cesti. Za več istovrstnih prireditev organizatorja v obdobju šestih mesecev lahko zaprosite za skupno dovoljenje.

Za izdajo dovoljenja se plača upravna taksa. Društva s statusom v javnem interesu so plačila takse oproščena.

Priloge prošnji za dovoljenje morajo obsegati vse obvezne priloge kot pri prijavi na policijsko postajo, dodatno pa tudi glede na vrsto prireditev:

 • dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav,
 • načrt varovanja, če ni opisan v vlogi,
 • dovoljenje pristojnega organa za omejitev javnega prometa,
 • opis posebnega znaka za spremljevalno osebje,
 • dokazilo o zagotavljanju zdravstvene oskrbe oziroma nujne medicinske pomoči,
 • druga morebitna dokazila o varni izvedbi oziroma organizaciji.

Zakon o javnih zbiranjih določa, da upravna enota izda dovoljenje za shod oziroma prireditev, če je organizator v postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja ter da shod oziroma prireditev ne bo ogrožala javnega prometa in predstavljala nedopustne obremenitve okolja. Tako lahko v dovoljenju upravna enota naloži organizatorju tudi dodatne ukrepe, če presodi, da so potrebni.

KATERE PRIREDITVE OZIROMA SHODE JE PREPOVEDANO ORGANIZIRATI?

Zakon določa, da je prepovedano organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa. Tudi shode oziroma prireditve na prostem v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če bi shod oziroma prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov.

Pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, varnosti javnega prometa, varstva okolja, brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi, če je uporaba prireditvenega prostora z odločbo državnega organa prepovedana ali če ministrica oziroma minister, pristojen za zdravstvo, v mejah z zakonom določenih pooblastil, prepove zbiranje ljudi na določenih javnih mestih.

 

Organizator, ki ne spoštuje določil o prijavi in pridobitvi dovoljenja, ne izvršuje predvidene in naložene ukrepe oziroma izvede prireditev/shod v nasprotju z napovedanim programom ter kako drugače krši določila predpisov, ki se nanašajo na organizacijo javne prireditve oziroma shoda stori prekršek.

Vlogo za prijavo oziroma pridobitev dovoljenja ter navodilo za izpolnjevanje dobite tukaj.

 

 

 

 

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru