Uspešno sodelovanje ZLHT pri pripravi Odloka za šport v občini Litija!

Naš regionalni center za nevladne organizacije je v zadnjem četrletju 2017 in v začetku letošnjega leta sodeloval pri pripravi novega Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Litija.

 

Občina Litija se je morala, kot vse ostale slovenske občine, v letu 2017 zaradi sprejetja novega Zakona o športu (ZŠpo-1) lotiti prenovitve področja sofinanciranja športnih društev iz svojega območja. 

ZLHT je bil kot zastopnik interesov nevladnega sektorja (v tem primeru športnih društev) povabljen, da sodeluje v občinski komisiji za pripravo novega Odloka. Ocenjujemo, da je bila zastopanost različnih občinskih deležnikov na področju športa (predvsem s strani občine kot javnega sektorja in društev kot izvajalcev športnih programov) ustrezna, pa tudi zelo učinkovita. Na občini so se potrudili, da so društva dobila svoj glas že v fazi priprave osnutka odloka; tovrstne prakse smo veseli!

Posluh in pripravljenost na sodelovanje

Vpliv in možnost sooblikovanja Odloka pa nista prenehala pri sami formalnosti imenovanja občinske komisije. ZLHT je bil uspešen pri sooblikovanju novega Odloka, saj so bili naši predlogi v veliki meri upoštevani. Izpostavljamo odprtost občine in predstavnikov Občine v komisiji, predsednika komisije Borisa Doblekarja, predstavnico občinske uprave ge. Marjano Weilgoni Anžel ter občinskega pravnika Matijo Habe. Vsi člani komisije smo s skupnimi močmi in z medsebojnim pozitivnim sodelovanjem pripravili nov Odlok; navajamo najpomembnejše predloge ZLHT, ki so bili v končnem aktu tudi upoštevani.

Predplačila

V novem Odloku v 16. členu med drugim v eni izmed alinej sedaj piše:

Z izbranimi vlagatelji župan v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju podpiše pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ (Letnega programa športa). V pogodbi se opredeli (med drugim, op.a):

- možnost predplačil v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, oziroma zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.

Tu je pomemben predvsem Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018, ki omogoča izplačilo predplačil v višini 30% celotnih dodeljenih sredstev oz. v višini 70% celotnih dodeljenih sredstev če celotna dodeljena sredstva ne presegajo 20.000,00 eur. Občine določbo iz Zakona implementirajo prostovoljno, vendar je za društva seveda ogromnega pomena, da je določba zapisana že v odloku. Najbolj neposredna korist tu je, da društvom v višini vnaprej pridobljenih sredstev ni potrebno zalagati lastnih finančnih sredstev ali najemati kredite za izvajanje svojih programov!

ZLHT si za možnost izplačevanja predplačil prizadeva v vseh občinah svojega delovanja in pri vseh javnih občinskih razpisih, kjer je to smiselno. Zato nam vsak novi razpis, ki na novo omogoča izplačevanje predplačil, predstavlja uspeh, ki bo koristil društvom in drugim NVO - ne le na področju športa temveč na vseh družbenih področjih, saj se bo praksa slej ko prej razširila še drugam!

Strateško načrtovanje razvoja športa v Litiji

Nadalje nam je uspelo v Odlok umestiti tudi občinsko strategijo za šport; ta se bo v prihodnosti (ob pogoju da bo sprejeta) skupaj z Nacionalnim programom za šport upoštevala kot strateška podlaga za načrtovanje razdeljevanja občinskih sredstev na področju športa. 

Slovenske občine sprejemajo strategije na vseh področjih - npr. na področju kulture, športa, turizma, sociale, mladine in tako naprej. Kjer so strategije sprejete z visoko stopnjo družbenega konsenza in sodelovanja interesnih skupin pri njihovem oblikovanju, so se stretegije izkazale kot zelo učinkovite in uspešne pri gospodarnem in smiselnem razdeljevanju javnih sredstev.

Zato smo na ZLHT prevzeli pobudo in bomo v letošnjem letu v sodelovanju z Občino storili vse kar lahko, da bomo interesne skupine na področju športa združili in oblikovali osnutek vsebine strategije za šport v Litiji.

Druge postopkovne določbe, ki bodo društvom koristile

Potrudili smo se še, da se v Odlok umestije nekatere določbe, ki višajo transparentnost in jasnost postopka razpisa, pa tudi skrajšajo sam postopek javnega razpisa; slednje vodi do tega, da se sredstva društvom razdelijo čim prej v letu sofinanciranja. 

1. Pravne občinske podlage za razpis bodo priloga razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani občine;

2. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani občine (seznam prejemnikov sredstev in višina sredstev na posameznika);

3. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izzidu javnega razpisa, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva izteka roka za prijavo na javni razpis (ki je dolg 14 dni, kar še dodatno skrajša celotni postopek);

4. Lokalni program športa bo v prihodnosti sprejet tudi na podlagi strategije za šport, če bo ta sprejeta.

Z novim zagonom naprej!

Veseli smo, da smo bili pri pripravi novega Odloka kot predstavniki nevladnega sektorja upoštevani kot enakovredni partner. Upamo, da bodo nove določbe Odloka dosledno upoštevane v praksi in da lahko podobno konstruktivno sodelovanje, ki vodi do predplačil, krajših razpisnih postopkov in podobno, razširimo še na ostala družbena področja v občinah zasavske statistične regije; zaenkrat pa se vsi skupaj potrudimo in področje športa še dodatno obogatimo z novo strategijo!

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00