Javni razpis za sofinaciranje društvenih projektov v občini Vodice v letu 2014

Razpisovalec: Občina Vodice

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja društvenih dejavnosti v obcini Vodice. Iz obcinskega proracuna se praviloma sofinancirajo letni programi in projekti in redne dejavnosti upravicencev. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 da društva nimajo za osnovno dejavnost kulturne in športne dejavnosti,
  da so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pricakovano kakovost,
 da imajo sedež na obmocju obcine Vodice,
 da nimajo neporavnanih obveznosti do Obcine Vodice,
 da delujejo najmanj eno leto,
 da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresnicitev
nacrtovanih aktivnosti,
 da imajo urejeno evidenco o clanstvu, placani clanarini in ostalo dokumentacijo, kot to
doloca Zakon o društvih,
 da dejavnost opravljajo na nepridobitni osnovi,
 da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
 da obcinski upravi vsako leto redno predložijo porocilo o realizaciji programov ter nacrt
aktivnosti za prihodnje leto.

Vrednost razpisa: 10.000 €.

Rok za oddajo prijav: 16. april 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00