Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2019

Razpisovalec:

Občina Šmartno pri Litiji

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje naslednjih programov:
A. ŠPORTNI PROGRAMI:
- prostočasna (interesna) športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport in vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija.
B. RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU  
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu          
C. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
- delovanje športnih organizacij.
D. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
- športno-rekreativne prireditve.

 

Potencialni prijavitelji:

- imajo sedež v občini Šmartno pri Litiji (izjema je šport invalidov v društvih,  ki imajo vsaj 1/3 članov iz Občine Šmartno pri Litiji),
- so na dan objave JR za sofinanciranje letnega programa športa najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
- se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
- imajo za prijavljene športne programe/področja športa: zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu; izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programov.

 

Vrednost razpisa:

65.000 EUR

Rok za oddajo prijav: 24. junij 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00