Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019.

Razpisovalec:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2019, in sicer za naslednje 3 sklope:

- programov javnih del s področja socialnega varstva (točka 5 Kataloga programov javnih del;  

- programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe (točke 1, 2, 3, 4, 6 Kataloga)

- programov javnih del s področja kmetijstva (1. točka Kataloga), vzgoje in izobraževanja ter športa (2. točka Kataloga), okolja in prostora (3. točka Kataloga), kulture (4. točka Kataloga), ter drugih programov javnih del (6. točka Kataloga). 

 

 

Potencialni prijavitelji:

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

1. so neprofitni delodajalci4 ob vložitvi ponudbe in ves čas izvajanja programa javnega dela;

2. so pravne ali fizične osebe, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst (12) mesecev vpisane v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu;

3. imajo v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun , ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES);

4. so v programu javnega dela predvideli za izvajanje samo tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju njihove registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere imajo tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za njihovo opravljanje;

5. do Zavoda nimajo neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja;

6. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;

7. v zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe niso kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev5 ;

8. imajo po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji ; 

9. so v zadnjih šestih (6) mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo zaposlenim redno mesečno izplačevali plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja7 ;

10. bodo zagotovili, da za iste upravičene stroške niso in ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov financiranja in sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja);

11. bodo zagotovili, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno vključeno osebo v času trajanja pogodbe o izvajanju programa javnega dela ne bo presegla vseh upravičenih stroškov, nastalih v zvezi z zaposlitvijo posamezne vključene osebe.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev znaša 15.000.000,00 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:
(a) 90% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 17,0 %,
(b) 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 14,0 % do 17,0 %,
(c) 75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 14,0 %,
(d) 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,
(e) 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %.

Opombe:

Javna dela so na vseh območnih enotah z izjemo Ljubljanske območne enote zaprta.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. april 2019.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619