JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018«

Razpisovalec:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo. 
 
Do sofinanciranja so upravičeni le tisti PD projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, kot jih opredeljujejo potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja. 
 
Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje - medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
 
 
Natančnejša opredelitev fokusnih področij in tehnologij po posameznih prioritetah je predstavljena na spletni povezavi: http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
 
V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:
razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,
razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,
razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami im modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod)
razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so: 
- podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU014), 
- startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji),
- socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP) in
- pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10% subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča. 
 
Partnerji v konzorciju so lahko osebe javnega in zasebnega prava, vodilni partner konzorcija pa mora biti oseba zasebnega prava (podjetje). Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov. 

Vrednost razpisa:

56.602.502,29 €

Zneski in delež financiranja:

Višina sofinanciranja (subvencija) posameznega PD projekta je najmanj 1.000.000,00 EUR in največ 5.000.000,00 EUR. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo zneski brez DDV.

Rok za oddajo prijav: 23. oktober 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619