Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Šmartno pri Litiji

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje naslednjih programov:

A. ŠPORTNI PROGRAMI:

- prostočasna (interesna) športna vzgoja otrok in mladine,

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

- kakovostni šport in vrhunski šport,

- šport invalidov,

- športna rekreacija.

B. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

- delovanje športnih organizacij.

C. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

- športno-rekreativne prireditve.

Potencialni prijavitelji:

so izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Šmartno pri Litiji (izjema je šport invalidov v društvih,  ki imajo vsaj 1/3 članov iz Občine Šmartno pri Litiji),

- so na dan objave JR za sofinanciranje letnega programa športa najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,

- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

- se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

- imajo za prijavljene športne programe/področja športa: zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu; izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programov.

Vrednost razpisa:

65.000 EUR

Rok za oddajo prijav: 25. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619