Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Velike Lašče

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje programov športa:

2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Mali sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader, najem do 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

2.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se: objekt, strokovni kader v obsegu do 400 ur, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

2.4. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.

2.5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

2.6. Športna dejavnost študentov
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.

2.7. Športna rekreacija
Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah, in sicer najemnina objekta za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

2.8. Kakovostni šport
Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa letno za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov – registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

2.9. Športne prireditve
Sofinancira se: stroške priznanj in pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.
Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in  kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila tekmovalcev. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska usklajenost z občinskim koledarjem prireditev. 

2.10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.
Za nakup športne opreme je potrebno priložiti predračun.  

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11).

Vrednost razpisa:

-Sofinanciranje športnih prireditev in programov društev ‒ proračunska postavka 18082:  15.000,00 evrov ( programi pod točkami 2.1 do 2.9)
-Sofinanciranje opreme za športna društva – proračunska postavka 18086: 2.000,00 evrov  (programi pod točko 2.10).

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619