Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Medvode

Predmet javnega razpisa:

so naslednje vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost; kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe; izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno, kulturna društva; ostala društva, ki imajo v
okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni izvajalci.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Medvode;
- so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
- delujejo najmanj eno leto;
- imajo urejeno evidenco o članstvu;
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
- nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
- posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v občini Medvode.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 3. točke, je skupaj 130.000 evrov, in sicer se za področja:
- 3.a, 3.b, 3.e, 3.f in 3.g zagotavlja 105.000 evrov iz proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost,
- 3.c in 3.d zagotavlja 25.000 evrov iz proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi - vzdrževanje.

Opombe:

Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru večjega števila prijavljenih področij sofinanciranja bo občina določila najvišje število teh področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2018.
Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2018.

Rok za oddajo prijav: 17. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619