Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Medvode

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje naslednjih programov:

A. Programi športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.1.1.Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.1.2.Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2. Športna vzgoja mladine:
1.2.1.Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.2.2.Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4.2. Športne prireditve
4.3. Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom

B. Prednostni programi športa lokalnega pomena

Potencialni prijavitelji:

Na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo:

- športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež ter vsaj 70 % svoje dejavnosti opravijo v občini Medvode;
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju občine Medvode;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki:
- imajo sedež v občini Medvode;
- izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih programov športa;
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
- imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov in evidenco o plačani članarini;
- imajo izpolnjene obveznosti do občine;
- delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto na območju občine Medvode.
- izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12, v nadaljevanju pravilnik).

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena programom športa pod točko 2. A. je 98.000,00 evrov (proračunska postavka 8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi); prednostnim programom športa lokalnega pomena pod točko 2. B. pa 18.000,00 evrov (proračunska postavka 8.1.1.21 Programi športa za dosežek).

 

Zneski in delež financiranja:

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena programom športa pod točko 2. A. je 98.000,00 evrov (proračunska postavka 8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi); prednostnim programom športa lokalnega pomena pod točko 2. B. pa 18.000,00 evrov (proračunska postavka 8.1.1.21 Programi športa za dosežek).

Opombe:

Posamezni izvajalci športnih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke. 8. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 2018.

Rok za oddajo prijav: 17. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619