3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Razpisovalec:

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Potencialni prijavitelji:

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

Vrednost razpisa:

1.500.000 EUR

Zneski in delež financiranja:

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
- 1.200.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU in
- 300.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 
 
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov

Opombe:

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 2. april 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619