Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018)

Razpisovalec:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov slovenskim RO, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (H2020 oziroma Horizon 2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na spodnji povezavi v zavihku z nazivom H2020:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije. 

Vrednost razpisa:

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR. 

Zneski in delež financiranja:

Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:
2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);
1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavil projekt samostojno, če razpis to predvideva.

Opombe:

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se po tem javnem razpisu štejejo tudi prijave, ki se nanašajo na recenzije, prejete v času od 17. 11. 2017 do 31. 12. 2017, če v glavno pisarno agencije prispejo v 45 dneh od datuma na spremnem pismu k recenziji oziroma od datuma, ki je naveden na recenziji, če le-ta ni naveden na spremnem pismu k recenziji.

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619