Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018–2020

Predmet javnega razpisa:

V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike (v nadaljevanju: CEA). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2020 na skupno dogovorjenih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo
-materiali,
-napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
-produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
-sončna energija,
-biomasa,
-nanotehnologije.

Jedrska energija
jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),

-shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov,
-nove reaktorske tehnologije,
-jedrski podatki,
-reaktorska dozimetrija
-instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

odpornost materialov in zgradb na potrese (resistance of materials and buildings to earthquakes).
Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

-optika in laserji.

Znanosti o življenju

-novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres,  regeneracijo tkiv ter staranje,
-možganski tumorji: imaging in nove terapije.

Raziskave globalne varnosti

-monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
-detekcija skritih objektov in eksplozivov.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom in Pravilnikom o postopkih.

(Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave bilateralnega raziskovalnega projekta.

Vrednost razpisa:

Predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi, predvidoma od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2020, znaša okvirno 454.400,00 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih slovensko-francoskih bilateralnih raziskovalnih projektov. Okvirno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je 6 (šest) projektov, ki jih slovenska stran  lahko sofinancira do 100.000 EUR letno na projekt oziroma za podoktorske projekte 1700 efektivnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B.

Temeljne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta.

(Sofinanciranje slovenskega dela slovensko-francoskega bilateralnega raziskovalnega projekta se bo izvajalo periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih, na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji.

 Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2018-2020) je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.

Rok za oddajo prijav: 15. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619