Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020

Razpisovalec:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na spodaj  dogovorjenih področjih:

-Modra rast (Blue Growth);
-Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
-Fizika in astrofizika  (Physics and Astrophysics);
-Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety) ;
-Kulturna dediščina (Cultural heritage).

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so:

- vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti  ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
- izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje)  in
-imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Vrednost razpisa:

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2020 znaša okvirno 165.000,00 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Slovenija bo sofinancirala:

-mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Italiji;
-stroške bivanja za italijanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno ob krajših obiskih do 10 dni, ob daljših obiskih (do 30 dni) pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
-dnevnice za italijanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17, v nadaljevanju: uredba).  V času objave tega razpisa je višina dnevnice 21,39 EUR.

Italija bo sofinancirala:

-mednarodne prevozne stroške italijanskim raziskovalcem ob obiskih v Sloveniji;
-dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Italiji, in sicer 93,00 EUR na dan oziroma  največ do 930,00 EUR za krajše obiske do 10 dni. Za daljše obiske (od 11 do 30 dni) znaša dnevnica 18,59 EUR na dan oziroma največ do 1.300,00 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo italijanskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

Rok za oddajo prijav: 15. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619