Sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Vodice za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Vodice

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa, višina razpisanih sredstev in cilji razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v občini Vodice za leto 2018 in sicer:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • kakovostni šport;
 • vrhunski šport;
 • športna rekreacija;
 • šport starejših;
 • razvojne dejavnosti v športu;
 • organiziranost v športu;
 • športne prireditve;
 • športni programi;
 • vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev programa Športa kandidirajo:

- športna društva ĺn klubi ter druga društva registrirana po Zakonu o druŠtvih, ki izv ajĄo športne dej avnosti,

- zveze športnih društev, kijih na obmoÖju občine ustanovijo športna društva za posamezne panoge, o javni zavodi povezani s športom in s področja vzgoje inizobrażevanja, o $ospodarske druŽbe in samostojni podjetniki s področja športa, zasebni športniki in športni delavci in druge športne organizacije, o ustanove registrĺrane za opravljanje dejavnosti v Športu' ki so sploŠno koristne in neprofitne,

- organizacije invalidov, ki izva1ajo športne programe za invalide'

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih sredstev znaša 21.000 €

Rok za oddajo prijav: 15. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619