Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Razpisovalec:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih: 

1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična; 
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov; 
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam; 
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam; 
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.); 
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka; 
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. 

 

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
- so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
- so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave javnega razpisa priznan status delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14 in 4/17);
- so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa;
- prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in
- niso v stečajnem postopku. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu.

Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
- so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
- so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa;
- partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in
- niso v stečajnem postopku. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000 EUR, od katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma do 300.000 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.

Opombe:

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra.

Rok za oddajo prijav: 22. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619