Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

  1. so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2018, namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Javni kulturni programi in kulturni projekti bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za posamezno področje. Sofinancirani bodo tisti javni kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
  2. V javni interes sodijo tisti javni kulturni programi in kulturni projekti, ki so lokalnega pomena in so pomembni za območje občine Logatec, in jih iz javnih sredstev financira Občina Logatec. - Javni kulturni programi, ki zadoščajo pogoju, da sodijo v javni interes in se jih sofinancira, morajo vsebovati vsaj 2/3 na območju občine Logatec izvedenih dogodkov. Prednost v višini sofinanciranja imajo programi tistih upravičencev, ki so v Centralnem registru društev evidentirani kot kulturno umetniška društva. - Kulturni projekti, ki zadoščajo pogoju, da sodijo v javni interes in se jih sofinancira, morajo biti izvedeni na območju občine Logatec, vsebine projektov založništva pa morajo biti povezane z občino Logatec. Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost.
  3. Kulturne prireditve je potrebno najavljati, oglaševati in pojasnjevati v slovenščini. 

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci javnih kulturnih programov so:

- pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec in katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja,

- pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec in katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

 

Izvajalci kulturnih projektov so:

- posamezniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Logatec in pravne osebe, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec in niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.

- Ne glede na prejšnji odstavek lahko konkurirajo tudi javni zavodi oziroma izvajalci javnih kulturnih programov, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec, za kulturne projekte, ki jih financirajo drugi javni financerji.

- Izvajalci javnih kulturnih programov in javni zavodi, ki imajo sedež v občini Logatec in delujejo v občini Logatec, lahko izjemoma pridobijo sredstva od istega financerja tudi za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

- V primeru, da javni zavod oziroma izvajalec javnega kulturnega programa, ki ima sedež v občini Logatec in deluje v občini Logatec, pridobi javna sredstva za kulturne projekte od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja oziroma financerja javnega kulturnega programa. 

Vrednost razpisa:

Predvidena višina sredstev:

- za javne kulturne programe: 59.000,00 EUR,

- za kulturne projekte: 8.000,00 EUR,

- za kulturne projekte s področja založništva: 2.000,00 EUR. 

Opombe:

Prijavni rok in način pošiljanja prijave:

najkasneje do 5. 2. 2018 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 5. 2. 2018. Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu. 

Rok za oddajo prijav: 5. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619