1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Podpora iz podukrepa Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetijiCilj podukrepa je spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah. 

Potencialni prijavitelji:

vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj:
a) en nosilec kmetije ali en nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerega kmetija je vpisana v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in
b) ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali en zaposlitveni center v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer morata socialno podjetje in zaposlitveni center opravljati dejavnost na področju izobraževanja,zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva.

2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe je lahko poleg članov iz prejšnje točke član partnerstva tudi: a) pravna oseba, ki opravlja nepridobitno dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva, kar je razvidno iz akta o ustanovitvi te pravne osebe ali b) invalidsko podjetje v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in je vpisano v Register invalidskih podjetij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

1. Vodilni partner opravlja dejavnost s področja izobraževanja,če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 85 Izobraževanje in je vpisan:
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, zasebnih učiteljev in zasebnih vzgojiteljev, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanostin šport ali
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov,ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
– v Evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ali
– na Seznam zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ali
b) SKD 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja,kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
varnosti.
2. Vodilni partner opravlja dejavnost s področja zdravstvenega varstva, če ima registrirano dejavnost:
a) SKD 86 Zdravstvo in je vpisan:
– v Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno
zdravje ali
– v Evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ali
– na Seznam zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ali
b) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij in je vpisan v Razvid humanitarnih organizacij,
ki jo vodi Ministrstvo za zdravje.
3. Vodilni partner opravlja dejavnost s področja socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, če ima
registrirano dejavnost:
a) SKD 87 Socialno varstvo z nastanitvijo oziroma SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve in je vpisan:
– v Register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali
– v Register podeljenih koncesij: institucionalno varstvo v domovih za starejše ali
– v Register podeljenih koncesij za storitev: varstva,vodenja in zaposlitve posebnimi pogoji ali
– v Evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ali
– na Seznam zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ali
b) SKD 94.991 Dejavnost invalidskih organizacij in je vpisan v Register invalidskih organizacij, ki ga vodi
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali
c) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij in je vpisan v Razvid humanitarnih organizacij,
ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vrednost razpisa:

razpoložljiva sredstva  se razdelijo po naslednjih sklopih glede na dejavnost, ki jo opravlja vodilni partner v skladu s 1., 2. in 3. točko podpoglavja 3.1. tega javnega razpisa:
– 300.000 eurov za sklop 1: dejavnost s področja izobraževanja;
– 300.000 eurov za sklop 2: dejavnost s področja zdravstvenega varstva ter
– 400.000 eurov za sklop 3: dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega varstva;

Zneski in delež financiranja:

Podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta iz 8. poglavja tega javnega razpisa.Najvišji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 45.000 €.

Opombe:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. 6. 2017 do vključno 29. 9. 2017 do 24. ure.

Projekt traja 24 ali 36 mesecev. 

Rok za oddajo prijav: 29. september 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619