Na voljo 617.589,76 € za lokalni razvoj Zasavja

Partnerstvo LAS Zasavje je objavilo peti javni poziv za črpanje sredstev iz evropskih skladov. Na voljo je 617.589,76€ sredstev. Vloge sprejemajo do 31. januarja 2022.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so operacije, ki bodo spodbujale celovit in uravnotežen razvoj lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«. Te se morajo nanašati na ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, na varstvo okolja in ohranjanje narave ali pa morajo zagotavljati večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v socialno življenje. Operacije lahko lokalni akterji iz Zasavja izvedejo sami ali v partnerstvu.

Višina razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja

Za izvedbo operacij v letih 2022 in 2023 znaša okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedenih operacij 617.589,76 €, in sicer v višini 182.484,07 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in v višini 435.105,76 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Del razpoložljivih sredstev je namenjen za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 35.876,18 € iz ESRR sklada.

 Partnerstvo LAS Zasavje bo sofinanciralo operacije v vrednosti:

  • do 80 % upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR.
  • do 85% upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP.

Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot nosilec operacije (vlagatelj)  ter projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Davek na dodano vrednost (DDV) prav tako ni upravičen strošek in ga mora vlagatelj ter projektni partnerji kriti sami.

Upravičenci – vlagatelji in partnerji

Upravičenci do podpore so:

  • V primeru kandidiranja za sredstva EKSRP: LAS, fizične in pravne osebe
  • V primeru kandidiranja za sredstva ESRR: LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja.

Vlagatelji (in partnerji) morajo imeti stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma imeti sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oz. poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oz. deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu).  

Rok prijave

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Partnerstvo LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do 31.1.2022 (velja datum poštnega žiga) ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 14. uro v pisarno vodilnega partnerja na naslovu OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, najkasneje do 31.1.2022 do 12.00 ure (velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnic).  

Dodatne informacije o javnem pozivu

Za dodatna pojasnila glede prijave na javni poziv je na voljo vodilni partner Območna obrtno – podjetniška zbornica Hrastnik:

Po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;
Po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do 26.1.2022. Vodilni partner pa bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovni dni po prejemu vprašanja. 

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00