Objavljen seznam upravičencev do donacij za leto 2018

Na začetku junija je vlada objavila seznam upravičencev do donacij za leto 2018.Najpozneje do 31. julija tekočega leta mora Vlada Republike Slovenije določiti seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam upravičencev je seznam organizacij, katerim lahko davčni zavezanci namenijo 0,5 odstotka odmerjene dohodnine.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/19 in 69/17) lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank.

Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Nevladna organizacija se med drugim uvrsti na seznam upravičencev, če:

  • sam zakon določa, da je dejavnost nevladne organizacije v javnem interesu (npr.: Zakon o gasilstvu določa, da je dejavnost gasilskih društev v javnem interesu ipd.)

  • zakon določa, da je njihova dejavnost dobrodelna (npr: dobodelne ustanove po Zakonu o ustanovah)

  • ima z odločbo ministrstva pridobljen poseben status delovanja v javnem interesu (status delovanja v javnem interesu na področju športa, kulture ipd, status humanitarne in invalidske organizacije)

  • oziroma je ustanovljena po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitnih dejavnosti (npr: socialno podjetje)

Podrobneje določitev seznama upravičencev do donacij in nakazovanje donacij ureja Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/0736/07 in 37/10), ki med drugim določa, da so do namenitve do 0,5% dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini, upravičeni tisti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje, določene v 142. členu Zakona o dohodnini. Najkasneje do 28. februarja morajo pristojna ministrstva, pristojna za področje, na katerem upravičenci delujejo, ministrstvu za finance poslati podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina.

Nevladne organizacije ne morejo same zaprositi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij. Pristojna ministrstva vpis na seznam opravijo sama, po uradni dolžnosti, v kolikor ima nevladna organizacija priznan poseben status.

Davčni organ upravičencem do 20.marca, do 20.junija, do 20. septembra in do 20.decembra nakaže donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine. Pri nakazilu davčni organ upošteva vse veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31.decembra leta, za katerega se odmerja dohodnina.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenijo do 0,5 odstotka (lahko 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 odstotka) dohodnine.

Davčni organ nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, višji kot 1 euro.

Če bo nevladna organizacija pridobila npr. status v javnem interesu v avgustu 2015, se bo uvrstila na seznam upravičencev za leto 2016. Po objavljenem seznamu (najkasneje do konca julija 2016), bodo lahko davčni zavezanci podali zahtevo za namenitev dela dohodnine tej nevladni organizaciji. Če bo takšna zahteva podana do 31.12.2016, bo nevladna organizacija v letu 2017 pridobila donacijo odmerjene dohodnine zavezanca.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00